Papirløst ægteskab

Stadigt flere danskere mener ikke at der er den store forskel på papirløst ægteskab og almindeligt ægteskab. Kærester kan have mange gode grunde til at flytte sammen. Men er de gode nok? Er de etisk forsvarlige? Og har de nøje overvejet de grunde der taler imod papirløst ægteskab eller kun de der taler for? Denne side indeholder otte argumenter som sætter spørgsmålstegn ved at det er så uproblematisk at flytte sammen som mange mener.1. »Det angår ikke andre om jeg flytter sammen med min kæreste Det er en privatsag, som ingen andre skal blande sig i.« Dette er i dag et almindeligt argument for papirløst ægteskab. Samlivsetik er i store dele af befolkningen blevet totalt privatiseret. For mange handler valg af samlivsform ikke om hvad der er rigtigt og forkert men om smag og behag.

Set i forhold til samfundet er seriøst samliv dog ikke blot en privatsag. Før eller siden vil ethvert par nemlig ønske at blive behandlet som et par af omgivelserne. Det gælder hvad enten omgivelserne er familien, slægtninge, venner, forsikringsselskabet, banken eller andre institutioner. Vor livsstil og vore valg har altså også betydning for folk omkring os. Det angår og påvirker også dem, ikke mindst eventuelle børn.


2. Et vigtigt argument mod samliv uden ægteskab er at det ikke er omfattet af alle de lovregler som gælder for ægteskabet og som beskytter parterne i ægteskabet - både børnene og de voksne. Efter ophævelse af et samliv uden ægteskab kan parterne derfor ofte stå uden juridiske og økonomiske rettigheder med deraf følgende mulighed for at blive eller at føle sig udnyttet.

Uden faste rammer omkring samlivet vil man alt andet lige være mere tilbøjelig til at give op over for vanskeligheder i parforholdet. Nogle vælger at flytte fra hinanden. Andre beholder vanskelighederne for sig selv af frygt for at partneren vil opgive forholdet hvis problemerne tages op.

Papirløst ægteskab giver ikke parterne en sikkerhed der svarer til den investering og udlevering de må lægge i forholdet. Det svarer heller ikke til kærlighedens behov for tryghed og forpligtende rammer.

3. Trofasthed er et nøgleord i ethvert samliv mellem mand og kvinde. Men er et papirløst ægteskab ikke per definition det modsatte af forpligtende trofasthed? Holdningen kan jo vanskeligt være: »Jeg vil satse 100% på vores forhold og være trofast indtil døden.« Snarere må det lyde: »Lad os se hinanden an. Går det ikke, er der ikke så store vanskeligheder forbundet med at ophæve forholdet.«

Målt på en kristen etik er papirløst ægteskab for løs en måde at arrangere samlivet mellem mand og kvinde på. Det måske vigtigste i menneskelivet, og det mest sårbare, har brug for stærkere strukturer og mekanismer end et papirløst ægteskab giver.

Papirløst samliv fremmer desuden den holdning at det er vigtigt at sikre muligheden for opløsning af forholdet, hvis problemer opstår. Holdningen bygger på en tidstypisk og individualistisk tanke om at min selvrealisering og lykke går forud for fællesskab og forpligtelse.


4. For mange kærestepar er den vigtigste grund til at flytte sammen at de vil se om de passer sammen seksuelt. Det papirløse ægteskab er for dem et »forsøgs-ægteskab«. Men kan man elske på prøve uden at angribe kærlighedens væsen? Hvem skal vurdere om prøven er bestået? Og efter hvilke kriterier? Hvor lang tid er man på prøve? Indtil det første barn bliver født? Indtil problemerne tårner sig op? Papirløst ægteskab bliver nemt til at man elsker med bagdøren på klem.

Seksuelt samliv kan ikke afprøves på den måde. Den forudsætter helhjertet vilje og livsvarig forpligtelse. En vigtig grund til at Bibelen ikke regner seksuallivet med til bryllupsforberedelseme er at erotikken let overdøver negative signaler som parret burde have forholdt sig til. Nu bliver de måske først klar over dem når de sidder med et barn på armen. Da vil en »skilsmisse« for alvor være ødelæggende.

I Bibelen omtales forskellige samlivsformer, men ikke noget prøve-ægteskab. Vi kan læse om forlovelser, men selv de var mere juridisk bindende end vor tids papirløse ægteskaber. Et forlovet par havde ikke ret til fuldt samliv. Alligevel skulle der skrives skilsmissebrev hvis parret gik fra hinanden.


5. I dag angribes ægteskabet forfra af det papirløse ægteskab og bagfra af muligheden for skilsmisse. De undergraver på hver deres måde ægteskabet.

Der er ikke grundlag for at hævde at papirløst ægteskab forebygger skilsmisse. Tværtimod er skilsmisseprocenten steget samtidigt med at papirløst ægteskab er blevet en mere og mere almindelig samlivsform. Det kunne tyde på at det papirløse ægteskab har sænket tærskelen til at gå ind i, men også ud af et forhold. Der er god grund til at sætte spørgsmålstegn ved om papirløst ægteskab er en god forberedelse til ægteskab, når stadig flere bliver skilt.

Det er et selvbedrag at tro at papirløst ægteskab giver et bedre ægteskab siden hen.

6. Det papirløse ægteskabs udbredelse i Danmark og andre vestlige lande fulgte i kølvandet af 60'ernes og 70'ernes seksuelle »frigørelse«. Seksuel udfoldelse blev mere og mere løsrevet fra forpligtende og varige forhold.

Massemedierne har uden tvivl bidraget stærkt til denne udvikling. Undersøgelser af amerikanske TV-serier og film har vist at over 90% af alle samlejescener finder sted mellem to som ikke er gift. Ikke underligt at vi som seere bliver påvirket til at tro at dette er normalt og mere spændende. Desuden tales der sjældent om at vente. Det er derimod helt almindeligt at gå i seng med hinanden et par dage efter man har mødt hinanden. De har formodentligt medvirket til at afkorte vejen til papirløst ægteskab. Det er jo naturligt og noget »alle gør«. Sådan lever moderne mennesker …

Men Bibelen er ikke fortaler for at kristne skal tilpasse sig samfundets moral og omtolke Guds bud. Tværtimod. De bibelske forfattere insisterede på at kristne skulle vove at være anderledes og med deres liv vise at Guds vilje virkelig er god og er på livets side

7. Ifølge Bibelen har Gud indstiftet ægteskabet som en livslang ordning af samlivet mellem mand og kvinde. »Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød« (1 Mos 2,24; Matt 19,5-6).

I Bibelen lægges der vægt på følgende elementer når et par indgår ægteskab:

- De afgiver et offentligt løfte om troskab. - De danner en ny social enhed. - De indleder det fulde seksuelle samliv.

Fra første til sidste side taler Bibelen klart om ægteskabet som den samlivsform Gud har indstiftet til livslang samliv mellem mand og kvinde. Grundlæggende udsagn om samliv og kærlighed står altid i sammenhæng med ægteskabet, og de er at finde på så centrale steder som i skabelsesberetningen, de ti bud, bjergprædikenen og i etisk vejledning til de første menigheder. Fælles for disse tekster er at de ønsker at værne det forpligtende og livslange samliv mellem mand og kvinde. Der findes ingen eksempler på positiv omtale af løst og uforpligtende samliv.

Men det må også fremhæves at inden for ægteskabet beskriver Bibelen sex og samliv som én af Guds gode gaver. Kristne siger ja til romantik, sex og samliv inden for de rammer Gud har givet i sit ord.


8. Kampen for Bibelens syn på sex og samliv er muligvis tabt i samfundet. I det mindste foreløbig. For kristne er det imidlertid stadig nødvendigt at besinde sig på Guds vilje. En række nye kriterier synes ellers at presse sig på: Hvad betaler sig? Vi lever i en ny tid. Hvad er sædvane? Hvad mener flertallet? Osv. Men for den kristne må hovedkriteriet i denne som i andre sager være: Hvad vil Gud? Det handler om at finde og gøre Guds vilje som den kommer til udtryk i Bibelen. For heri ligger alt godt for livet!

Forslag til videre læsning:


Skilsmisse og nyt ægteskab, Aksel Valen-Sendstad, Forlaget Kolon
Papir på kærligheden?, Kurt Christensen, Credo Forlag


Teksterne og vittighedstegningerne på disse sider er taget fra en serie foldere der blev udgivet januar 1998 i en serie med syv foldere og en pjece under overskriften Værd at vente på. Copyright og udgivet af LMU, ELU, KFS, FKF og IMU. Dansk Ungdoms Fællesråd har i øvrigt ydet initiativstøtte til projektet